Verkoopsvoorwaarden professionele klanten

1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten geschieden uitsluitend tegen de hiernavermelde algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze schriftelijk bevestigd zijn.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en hebben enkel informatieve waarde. Iedere nieuwe offerte doet alle vorige teniet. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, franco magazijn N.V. VAN HOECKE exclusief administratiekosten. Deze prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften of andere dwingende maatregelen zonder dat de koper daaraan recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen. Prijswijzigingen om andere redenen, zoals verhoging van de inkoopprijzen, ook wanneer die het gevolg zijn van wijziging in valutaverhoudingen, binden de koper evenzeer, tenzij anders werd overeengekomen.

3. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

4.1. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien een geval van heirkracht de uitvoering van de opdracht onmogelijk maakt zullen de verzendingsdata verschoven worden met een tijdruimte gelijk aan die welke de verzending heeft verhinderd.

4.3. Levering geschiedt behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst af magazijn. De koper is verplicht om binnen de 10 dagen na schriftelijke mededeling dat de gekochte goederen af magazijn beschikbaar zijn, deze goederen af te (laten) halen.

4.4. Bij gebreke aan tijdige afhaling van de gekochte goederen, of inontvangstname indien de bezorging door N.V. VAN HOECKE werd bedongen, zal N.V. VAN HOECKE gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden lastens de koper, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen, en onverminderd het recht om de stockagekosten (voor opslag in magazijnen N.V. VAN HOECKE en/of elders) door te rekenen aan de koper.

4.5. Kosten voor afhaling en transport zijn behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst voor de koper. De koopwaar wordt in elk geval verondersteld geleverd en aanvaard te worden bij vertrek in onze opslagplaatsen. Levering geschiedt steeds op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen behoort te verzekeren.

5. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Eventuele klachten (o.m. gebreken) moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 14 dagen na ontvangst der goederen, per aangetekend schrijven. Na deze termijn zijn klachten onontvankelijk.

6. Inzoverre de overeenkomst garantie voorziet, gaat de garantie t.a.v. onze klant niet verder dan tot het gratis ter beschikking stellen van nieuwe soortgelijke (onderdelen van) goederen ter vervanging van eerder geleverde niet deugdelijke (onderdelen van) goederen, doch niet bv. de  installatie ervan.

7. Behoudens strijdige vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar te SINT-NIKLAAS en bij aflevering goederen zonder korting.

7.1. In geval van niet-betaling op de vervaldag is de klant ertoe gehouden om zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of aanmaning boven op de hoofdsom te betalen : een rente van 12% per jaar tot de volledige betaling, en een conventionele en forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig artikel 1226 B.W. gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 75 EUR en dit tot dekking van de buitengerechtelijke kosten van alle aard. Deze clausule geldt ook voor wissels.

7.2. Iedere vertraging in betalen, om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling alle nog openstaande zelfs niet vervallen schuldvorderingen eisbaar worden.

7.3. In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om met de uitvoering van alle lopende bestellingen te wachten tot de betaling verricht is.

7.4. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. Zolang de goederen onze eigendom zijn, is het verboden om ze onder te verhuren, in pand te geven of op enige andere wijze af te staan, al dan niet onder bezwarende titel, ook niet in het kader van een normale bedrijfsvoering. Iedere niet-betaling op de vervaldag geldt als ingebrekestelling en doet automatisch een recht op teruggave door de klant ontstaan in hoofde van de verkoper.

7.5. Wij, evenals onze leveranciers, kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden zoals in dit artikel voor zien.  Wij zijn enkel aansprakelijk ingeval van eigen bedrog of opzettelijke fout, niet bv. ingeval van zware fout.  Wij zijn niet aansprakelijk t.a.v. de klant en/of derden voor gebreken aan geleverde goederen, behalve zoals voorzien in artikel 5 en 6. Wij zijn in geen geval verplicht tot vergoeding van indirecte of gevolgschade (zoals doch niet beperkt tot winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten of vorderingen van derden), economische schade, lichamelijke schade, schade aan goederen van de klant en/of van derden voor verkochte, verhuurde of ev. op zicht gegeven goederen. Levering van goederen geschiedt steeds op risico en op kosten van de klant. In gebeurlijk geval dient de klant te zorgen voor de nodige invoer- en betalingsvergunningen. De klant is evenwel niet ontslagen van zijn contractuele verplichtingen zo hij deze documenten niet (tijdig) kan bemachtigen. In geval van aansprakelijkheid zijn wij hoogstens gehouden tot schadevergoeding ten belope van het door ons gefactureerde bedrag.

Indien de klant de goederen zelf afwerkt (bv. het verwerken van een lade in onbehandelde fineer of lakdraagfolie), zijn wij evenmin aansprakelijk voor deze afwerking of haar gevolgen, zoals bv. het niet meer correct functioneren van de technische verbindingen.

7.6. De door ons uitgebrachte aanbiedingen, verstrekte tekeningen, foto's, berekeningen beschrijvingen en informatie blijven ten allen tijde eigendom van N.V. VAN HOECKE, zelfs al werden hiervoor kosten in rekening gebracht. Voormelde aanbiedingen, verstrekte tekeningen, berekeningen beschrijvingen en informatie mogen niet aan derden meegedeeld worden zonder schriftelijke toestemming van N.V. VAN HOECKE.

7.7. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor om van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 3.

7.8. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle goederen van de opdrachtgever, die zich in de magazijnen en werkplaatsen van de verkoper bevinden, door de verkoper kunnen worden weerhouden ter nadere waarborg van de betaling van het verschuldigd maakloon voor reeds teruggegeven goederen.

8. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Uitsluitend het Vredegerecht 1° Kanton SINT-NIKLAAS; Rechtbank van Koophandel te DENDERMONDE (Afdeling SINT-NIKLAAS); Rechtbank van Eerste Aanleg te DENDERMONDE zijn bevoegd, onverminderd het recht in hoofde van N.V. VAN HOECKE om de rechter van de woonplaats van de koper te adiëren.

 

Downloaden